Chinese Roaster Pork爆脆燒肉100 成功 皮脆肉嫩 香口有口感屋企都一樣做到上品爆脆 燒肉 乾淨衛生 燒肉火肉 冬瓜炆火腩燒腩仔 豆腐火腩

大家入呢個網址 😁我500多條片🎬全部可以睇曬🙏https://goo.gl/cuyAZa

炆牛腩(851K) 收看次數
https://youtu.be/To7KVPRUqTY

咖哩牛腩(279K) 收看次數
https://youtu.be/ZkqbNuX2Hro

燒肉 火肉 燒腩仔https://youtu.be/t11hssywVjc

電飯煲黑椒紅燒肉https://youtu.be/zHPKjmWZCDA

冬瓜火腩https://youtu.be/OJzNCs0DhQM

叉燒 電飯煲做到 https://youtu.be/nIGTd3uAgOc